III PLA D’IGUALTAT DE LES ESCOLES NINOS

17 juny 2020

Ninos reafirma el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe com un principi estratègic, així com en l’impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si d’aquesta organització.

Aquest gran objectiu es portarà a la pràctica a través del disseny i implantació del III Pla d’igualtat de NINOS entenent aquest com un conjunt ordenat de mesures a posar en marxa després de la diagnosi de l’empresa, i que tendeixen a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, i a eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe.

Totes les polítiques que s’activaran amb la posada en marxa del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats de NINOS, estan orientades a fer efectiu el principi d’igualtat, tal com es reflectix en la normativa vigent en esta matèria, però a més des de la nostra vessant cooperativa i educacional Ninos pretén deixar la impremta de la igualtat en tot el seu alumnat així com en les famílies i el entorn més pròxim a l’escola.

La figura de la delegada de igualtat que hi ha a les escoles Ninos, prendrà més importància i el seu treball estarà coordinat amb la resta de centre.

La direcció de l’empresa amb un ferme compromís, pretén que el disseny d’aquets III Pla siga un impuls per a que tots i totes desenvolupem el nostre treball tenint sempre en compte la mirada de la igualtat.