Menu

ESPAIS SEGURS - COVID19

D’acord amb la normativa estipulada per les autoritats competents en Sanitat i Educació de la nostra Comunitat, les Escoles Infantils Ninos hem elaborat una sèrie de mesures, contemplades dins dels plans de contingència de les nostres escoles, amb la finalitat de tindre un protocol que garantisca un bon funcionament dels nostres centres i la seguretat de totes les persones que formen part de la comunitat educativa: xiquets, xiquetes, famílies i personal del centre.

Els Plans de Contingència i Continuïtat (PCC) de Ninos Gestió Educativa Coop. V. elaborats comprenen les mesures, tècniques, humanes i organitzatives necessàries d’actuació a cada moment o situació respecte a la materialització de la potencial amenaça. A més, estableixen les instruccions i responsabilitats precises, amb el que queden definits:

Els recursos materials necessaris.
Les persones/càrrecs que estan implicades en el compliment del pla assenyalant les responsabilitats concretes d’aqueixes persones/càrrecs dins del pla.
La normativa, protocols i/o instruccions d’actuació que han de seguir-se.

Documents d’interés

GVA Gestió de casos COVID-19

Les mesures que es desenvoluparan en el centre són:

ENTRADES I EIXIDES

Organització escalonada en la rebuda i comiat dels xiquets i les xiquetes amb l’objectiu d’evitar aglomeracions en el moment d’accés a l’escola.
Acompanyament a l’interior de l’escola únicament per un adult, tant en la rebuda com en la recollida.
Accés a les aules per la porta que dóna a la zona exterior.
Distància de 1,5m entre persones, en el cas que s’acumule gent a la porta del centre.
Totes les persones adultes que accedisquen al centre deuran:

Posar-se gel hidro alcohòlic dels dispensadors que hi ha en les entrades.
Portar la mascareta
Netejar-se la sola en les catifes habilitades.
Facilitar la presa de temperatura de l’alumnat amb el termòmetre de pistola.

No es poden deixar carros, cadires de cotxe, patinets, bicis, etc. dins de les instal·lacions de l’escola.
L’alumnat tindrà unes sabatilles, en el centre d’ús exclusiu per a l’escola, per la qual cosa les famílies deixaren al seu fill o filla sense sabates en l’entrada d’aula.

OBJECTES DELS XIQUETS I LES XIQUETES

L’alumnat només portarà l’esmorzar que deixarà en la cistella situada a la porta de l’escola:
Ha d’arribar en un recipient tancat i hermètic, per a possibilitar la desinfecció.
Ha d’estar degudament identificat amb el nom el xiquet o xiqueta.
Ha d’estar preparat, per a evitar la manipulació.

La resta d’objectes estaran ja a l’escola i en cas de necessitar incorporar algun objecte durant el curs, es recomana fer-lo el divendres, per a la seua desinfecció i quarantena durant el cap de setmana.

No es recomana portar joguets a l’escola, ja que no es poden compartir.

MALALTIES: COVID-19

Davant símptomes compatibles amb COVID-19:
A l’Escola: S’activarà el protocol previst en el Pla de contingència i el xiquet o xiqueta romandrà en una aula preparada per a aquest fi i amb una educadora, fins que vinga la seua família. Sent la família qui contacte amb el centre de salut i seguisca les indicacions pertinents.
A casa: si el xiquet o xiqueta presenta algun símptoma compatible o ha estat en contacte amb persones que tinguen el COVID-19 o sospita de tindre-ho, haureu de comunicar-ho a les autoritats sanitàries i després comunicar-ho a l’escola per a activar el protocol oportú.
En cas de ser necessari, enfront d’una sospita, es demanarà un informe mèdic (pediatre de la seguretat social) per a assegurar el benestar del xiquet o xiqueta i de la resta de companys i companyes.

SÍMPTOMES COMPATIBLES COVID-19

Temperatura superior a 37,5ºC
Tos o dificultat respiratòria
Congestió nasal o rinorrea
Expectoració
Diarrea, cefalea o vòmits
Erupció cutània d’origen desconegut
Perduda d’olfacte o gust