Menu

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Ninos és una cooperativa de segon grau formada per altres dos cooperatives d’ensenyament que són Florida Centre de Formació, Coop. V. i Xúquer. A més compta com associats amb altres cooperatives com són Consum, Anecoop i Akoe reforçant així, el principi de cooperació entre cooperatives, arreplegat com el sext principi cooperatiu en l’articule 3 de la Llei.

Per al seu funcionament i organització podríem distingir dos vessants organitzatius:

ESTRUCTURA SOCIETÀRIA: L’estructura està composta per:

ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General, les seues funcions es troben descrites en el Capítol V secció I de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. En l’Assemblea estan representades les cooperatives sòcies, les persones sòcies de treball i els associats de la cooperativa.

CONSELL RECTOR

El Consell Rector, és l’òrgan de govern, representació i gestió de la cooperativa, i les seues funcions es troben descrites en el Capítol V secció II de la llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

El consell Rector es compon de set membres titulars i quatre suplents. Segons arreplega l’article 50 dels Estatuts Socials.- Composició del Consell Rector.

“El consell rector es compon de set membres titulars i quatre suplents. Dels anteriors, quatre titulars i dos suplents ho seran en representació dels socis cooperatives o altres persones jurídiques; mentres que dos titulars i un suplent seran socis de treball.”

Els membres del Consell Rector de Ninos són els següents:

TITULARS SOCIS COOPERATIVES:

PRESIDENT: D. CLEMENTE MORALES GUTIÉRREZ, representant a FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ Coop. V.
VICEPRESIDENTA: Dª. ALMUDENA BUCIEGA ARÉVALO, representant a FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ Coop. V.
VOCAL: Dª. MERCEDES ELISA AZNAR JIMENEZ, representant a FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ Coop. V.
VOCAL: D. ÁNGEL GARCÍA ORTÍZ, representant a FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ Coop. V.

TITULARS SOCIS DE TREBALL:

VOCAL: Dª CARMEN TAMARIT AGUILAR (sòcia de treball).
SECRETARI: D. MIGUEL ALAPONT TEBAR (soci de treball).

TITULAR ASSOCIATS:

VOCAL: Dª. RAQUEL NAVARRO CAMPOS (proposada per la cooperativa associada AKOE Educació).