ESCOLES INFANTILS NINOS

Ninos és un projecte cooperatiu nascut en el 2007, que alberga una xarxa de 14 escoles infantils, que pots trobar en les províncies de València i Alacant.

L’escola ha de ser un lloc ple de vida on voler estar, on sentir estima, respecte, alegria…on les persones adultes acompanyen, amb calma, les criatures en el seu desenvolupament harmònic i saludable, on es cuida el cos i el cor.

L’escola infantil ha d’acompanyar el desenvolupament integral i harmònic de les criatures; cuidant els espais, alimentant de manera saludable, atenent amb estima, acostant la natura a les aules, transmetent valors d’igualtat, solidaritat, respecte, ecologia…és a dir considerant els xiquets i les xiquetes competents des de l’inici de la vida.

Som una cooperativa d’ensenyament

Els Nostres Principis Cooperatius

Desenvolupem projectes educatius diversos, amb una vocació social clara, amb una sèrie de trets bàsics.

En conjunt, són trets que configuren una manera determinada d’entendre el que es coneix com a ensenyament públic, visió amb la qual les cooperatives d’ensenyament valencianes ens identifiquem i que sabem compartida amb altres sectors i agents del món educatiu.

Els projectes educatius cooperatius promouen un accés igualitari al dret de l’educació. Són projectes amb un model educatiu basat en principis integradors i no discriminatoris per raó de sexe, origen cultural, creença religiosa o qualsevol altra condició.

Així doncs, des de l’escola infantil, xiquets i xiquetes comparteixen, a més de l’aula, el centre escolar i tots els espais, afectes, sentiments, experiències i jocs. En la vida diària escolar, el treball i l’esforç compartit els allunya dels esquemes de la societat patriarcal tradicional.

Els projectes educatius cooperatius s’inspiren en els principis del paradigma de l’escola inclusiva, segons els quals qualsevol subjecte és susceptible d’aprenentatge i té dret a una educació que faça possible que desenvolupe plenament les seues capacitats.

Els projectes educatius cooperatius desenvolupen un model de gestió participatiu i democràtic que abasta tots els àmbits escolars. A més, la comunitat escolar dels centres educatius cooperatius ocupa un lloc central en la vivència d’aquesta participació democràtica en el si dels centres.

Els projectes educatius cooperatius estan estretament vinculats a l’entorn social i natural. Amb el desenvolupament dels projectes, les cooperatives d’ensenyament arrelen en la comunitat de la qual formen part i aspiren a actuar-hi com a agents socials.

D’una manera especial, són projectes compromesos amb l’ensenyament i la normalització de l’ús social de la llengua dels valencians i amb la vivència de les manifestacions culturals pròpies del nostre poble.

Els projectes educatius cooperatius aposten per un model d’escola plurilingüe que assegure per a tot l’alumnat un desenvolupament adequat de la competència lingüística en totes les llengües que cada projecte educatiu incorpore, i una aproximació enriquidora a les cultures que aquestes llengües vehiculen.

L’acció social és un element consubstancial a l’aplicació de moltes accions educatives. En aquest sentit, la promoció dels valors ètics que sustenten els drets humans representa un eix central de les nostres actuacions com a cooperatives d’ensenyament.

Els projectes educatius cooperatius es beneficien de les condicions idònies per a l’estímul de la innovació i la recerca entorn de noves mesures i programes educatius que l’autonomia del funcionament cooperatiu fa possible.

Per a fer possible la innovació, els projectes educatius cooperatius aprenen de la memòria pedagògica dels nostres centres (suma de totes les experiències pedagògiques viscudes), duen a terme una contextualització renovada de discursos i pràctiques educatives, i mostren una actitud oberta davant l’aparició de nous referents teòrics i de corrents educatius diversos susceptibles de millorar aquestes pràctiques.

Els projectes educatius cooperatius entenen la qualitat educativa com la prestació d’un servei educatiu sense exclusions i gestionat de manera eficient mitjançant l’optimització dels recursos humans i materials, orientats sempre cap a la millora dels processos educatius.

A més, estimulen la capacitat de treball en equip, amb els valors que suposa de creativitat, il·lusió i esforç compartit. Així mateix, promouen l’aprenentatge cooperatiu com un procés potenciador de l’aprenentatge entre iguals que afavoreix el desenvolupament de l’autonomia individual de l’alumnat.

I tot això en un clima escolar en el qual són claus l’afecte com a aspecte essencial de qualsevol aprenentatge, l’estima pel xiquet i el jove que aprenen, i la proximitat entre els diferents actors de la comunitat educativa.

Els projectes educatius cooperatius potencien el desenvolupament professional dels docents i l’especialització. Factor que es veu reforçat per l’estabilitat de les plantilles docents característica dels nostres centres.

La formació permanent del professorat, la qual sorgeix entre altres de les necessitats que es deriven del mateix projecte educatiu, és un element central dels projectes educatius cooperatius.

Els projectes educatius cooperatius, sobre la base del pluralisme ideològic i l’expressió lliure de les idees, assumeixen l’educació laica com un mitjà per a aconseguir la formació necessària de la llibertat de consciència de l’alumnat, la que s’exerceix en el si de les nostres escoles en un context de respecte i de convivència.