ESCOLES INFANTILS NINOS

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Les societats cooperatives, com a part del sector de l’Economia Social, es regixen per principis de transparència i de gestió democràtica. Per mitjà d’este Portal de Transparència pretenem facilitar a la ciutadania l’accés a la informació de Ninos Gestió Educativa – Cooperativa Valenciana: la seua activitat, l’objecte i destí dels fons públics rebuts i altres temes que puguen generar interés públic.

Mostrem, llavors, el nostre compromís amb la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Informació Institucional
Estructura Organitzativa
Informació Econòmica
Subvencions, ajudes i convenis

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Qui som?
Escoles
Projecte Educatiu
Normativa aplicable

NINOS es regeix, en primer lloc, pels seus Estatuts Socials, inscrits en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i, en allò que no hi estiga previst, pel Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana.

Ja que el nostre objectiu principal consistix a prestar Serveis Educatius a la primera etapa d’infantil, també ens regim per la legislació vigent en l’àmbit de gestió de centres d’assistència i educació infantil.

Funcions
 • Reafirmar l’existència d’una cultura de la infància diferenciada com a etapa fonamental en el desenvolupament de la vida.
 • Promoure l’educació infantil de qualitat des del plantejament d’un model pedagògic basat en el desenvolupament de competències emprenedores.
 • Destacar en l’àmbit de l’educació infantil, la importància de:
  • Les emocions.
  • El respecte a la individualitat del xiquet i la xiqueta.
  • El foment de la cooperació i la relació amb l’altre.
  • L’aposta per la llibertat d’acció en l’acostament a l’entorn, a les persones i als materials.
 • La defensa de la llengua valenciana i la riquesa multicultural.
 • Construir una comunitat educativa compromesa i permeable a l’entorn.
 • Generar una educació inclusiva compromesa amb la igualtat.
 • Constituir un equip professional cohesionat, compromès ètica i emocionalment, que realitza la seua professió amb passió.
Documentació Institucional
Pla d’Igualtat
Memòria d’Igualtat

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Ninos és una cooperativa de segon grau formada per altres dos cooperatives d’ensenyament que són Florida Centre de Formació, Coop. V. i Xúquer. A més compta com associats amb altres cooperatives com són Consum, Anecoop i Akoe reforçant així, el principi de cooperació entre cooperatives, arreplegat com el sext principi cooperatiu en l’articule 3 de la Llei.

Per al seu funcionament i organització podríem distingir dos vessants organitzatius:

ESTRUCTURA SOCIETÀRIA: L’estructura està composta per:

L’Assemblea General, les seues funcions es troben descrites en el Capítol V secció I de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. En l’Assemblea estan representades les cooperatives sòcies, les persones sòcies de treball i els associats de la cooperativa.

El Consell Rector, és l’òrgan de govern, representació i gestió de la cooperativa, i les seues funcions es troben descrites en el Capítol V secció II de la llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

El consell Rector es compon de set membres titulars i quatre suplents. Segons arreplega l’article 50 dels Estatuts Socials.- Composició del Consell Rector.

“El consell rector es compon de set membres titulars i quatre suplents. Dels anteriors, quatre titulars i dos suplents ho seran en representació dels socis cooperatives o altres persones jurídiques; mentres que dos titulars i un suplent seran socis de treball.”

Els membres del Consell Rector de Ninos són els següents:

TITULARS SOCIS COOPERATIVES:

 • D. CLEMENTE MORALES GUTIÉRREZ, representant a FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ Coop. V.
 • Dª. MERCEDES ELISA AZNAR JIMENEZ, representant a FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ Coop. V.
 • Dª. DIANA MUÑOZ FERNÁNDEZ, representant a FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ Coop. V.
 • Dª. EVA GIL GUZMÁN, representant a COLEGIO ACADEMIA XÚQUER Coop. V.

TITULARS SOCIS DE TREBALL:

 • Dª VIRGINIA SANJAIME SANANTON
 • Dª ARIADNA SUAY ORTIZ

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Estats Financers
Informe de Gestió
Informe d’Auditoria
Retribucions anuals

Els membres del Consell Rector no reben cap remuneració pel fet d’ocupar este càrrec, perceben en exclusiva la remuneració en funció al treball cooperativitzat que aporten a la cooperativa de la què són socis.

SUBVENCIONS, AJUDES I CONVENIS

PARTS DEL CONVENI: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball cofinançada amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social

OBJECTE: 

EXPEDIENT: ESEILS/2019/85/46

Incorporació de noves persones sòcies.

QUANTITAT: 19.230 euros.

PARTS DEL CONVENI: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball cofinançada amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social

OBJECTE: 

EXPEDIENT: ESEILS/2018/74/46

Incorporació de noves persones sòcies.

QUANTITAT: 36.362 euros.

PARTS DEL CONVENI: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball cofinançada amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social

OBJECTE: 

EXPEDIENT: ESEILS/2017/108/46

Incorporació de noves persones sòcies.

QUANTITAT: 10.000 euros.

PARTS DEL CONVENI: Ninos Gestió Educativa Coop.V. unió temporal d’empreses ley 18/1982 i l’Ajuntament de Mutxamel.

OBJECTE: Concessió de la gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2011).